Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1 – BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 • GMGM: de besloten vennootschap GMGM B.V.
 • Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan GMGM opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden.
 • Dienstverlening: De dienst zoals GMGM deze in opdracht van Opdrachtgever uitoefent, waaronder ook te verstaan het ter beschikking stellen van (roerende) zaken.

 

ARTIKEL 2 – TOEPASSELIJKHEID EN WIJZIGING VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen GMGM en Opdrachtgever. GMGM mag deze algemene voorwaarden eenzijdig wijzigen. Deze gewijzigde algemene voorwaarden treden in werking nadat GMGM deze gewijzigde algemene voorwaarden aan Opdrachtgever heeft verstrekt.

ARTIKEL 3 – OPDRACHTNEMER,

OPZEGGING

 1. Elke rechtsbetrekking tussen Opdrachtgever en GMGM betreft een overeenkomst van opdracht in abonnementsvorm die periodiek, maandelijks, opzegbaar is door Partijen.
 2. GMGM komt het recht toe de rechtsbetrekking / Dienstverlening per ommegaande te beëindigen in het geval zij daar aanleiding toe ziet. Die aanleiding zal er in ieder geval zijn als sprake is van door Opdrachtgever (onrechtmatig) handelen in strijd met de openbare orde en goede zeden.

 

ARTIKEL 4 – OPDRACHT, INFORMATIE-VERSCHAFFING DOOR OPDRACHTGEVER

 1. Opdrachtgever is gehouden om alle informatie, die GMGM aangeeft nodig te hebben voor het correct kunnen uitvoeren van de haar verleende opdracht en/of waarvan Opdrachtgever weet of redelijkerwijs kan weten dat GMGM die informatie nodig heeft voor het correct kunnen uitvoeren van de haar Dienstverlening, ter beschikking te stellen in de vorm als door GMGM gewenst.
 2. Opdrachtgever staat – voor zover niet duidelijk uit de inhoud of aard van de opdracht anders voortvloeit – tegenover GMGM in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan GMGM ter beschikking gestelde informatie.

 

ARTIKEL 5 – PRIJZEN EN BETALING

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden de verrichte werkzaamheden in rekening gebracht tegen het ten tijde van het verrichten van die werkzaamheden voor
 2. die werkzaamheden bij GMGM gangbare tarief. De verschuldigdheid van enig bedrag is niet afhankelijk van enig al dan niet beoogd resultaat.
 3. GMGM heeft altijd het recht haar prijzen te wijzigen.
 4. Betaling van hetgeen Opdrachtgever aan GMGM is verschuldigd, dient te geschieden zonder aftrek, korting of schuldverrekening, door bijschrijving van het verschuldigde bedrag op een door GMGM aan te geven bankrekening en, tenzij anders is overeengekomen, in euro’s. Voor zover geen andere termijn is overeengekomen, dient de bijschrijving te hebben plaatsgevonden binnen veertien dagen na de factuurdatum.
 5. Bij niet tijdige betaling zal Opdrachtgever direct in verzuim komen te verkeren. Alsdan is Opdrachtgever aanvullend gehouden aan GMGM als vergoeding te betalen een som gelijk aan 15% van de verschuldigde hoofdsom, zulks met een minimum van € 12,50. Ook zal Opdrachtgever direct na het verstrijken van de betalingstermijn wettelijke handelsrente verschuldigd zijn aan GMGM. Dit allemaal om spoedige betaling af te dwingen en daarmee de door GMGM te hanteren prijzen concurrerend te houden.

 

ARTIKEL 6 – AANSPRAKELIJKHEID VOOR SCHADE

GMGM is niet aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade op grond van enige rechtsbetrekking, zulks behoudens het geval van grove schuld of opzet. Indien GMGM jegens Opdrachtgever gehouden is tot vergoeding van door deze geleden schade, is GMGM gehouden de schade te ver­goeden tot maximaal twee maal het factuurbedrag van de laatste factuur (zonder BTW). In geen geval kan Opdrachtgever aanspraak maken op vergoeding van geleden indirecte schade waaronder onder meer genomen gederfde winst, gemiste bedrijfskansen, gevolgschade etc. etc.

 

ARTIKEL 7 – VRIJWARING

Opdrachtgever vrijwaart GMGM tegen een schadevordering van een derde, die verband houdt met een gebeurtenis waarvoor GMGM jegens Opdrachtgever aansprakelijk is te houden, althans voor zover GMGM aan die derde meer vergoeding heeft te betalen dan hij aan Opdrachtgever zou hebben hoeven te betalen ingeval hij GMGM zelf in verband met de schade tot vergoeding zou hebben aangesproken. De vrijwaring betreft ook de kosten van verweer tegen die vorderingen.

 

ARTIKEL 8 – SLOTBEPALINGEN

 1. Op alle rechtsverhoudingen van Opdrachtgever met GMGM is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Opdrachtgever en GMGM worden bij uitsluiting van ieder ander beslecht door de rechtbank Zuid-Holland, locatie Den Haag.