Nieuwe antwoordservicepakketten en prijswijziging

Wij introduceren op 1 maart aanstaande nieuwe antwoordservicepakketten met een prijsstelling die nauwer aansluit op de praktijk en rekening houdt met de tijd die het neemt om een gesprek adequaat af te handelen. Voor hogere volumes wordt een basistarief per maand berekend met een lagere prijs per gesprek.  Verder geldt voor alle pakketten dat er vanaf 180 seconden een toeslag van 1,5 eurocent per seconde in rekening wordt gebracht.  De nieuwe tarieven zult u voor het eerst terugzien op de factuur van 1 april over de periode maart.

Wat betekent de omzetting voor u. 
Onze antwoordservice blijft vriendelijk voor onze kleinverbruikers en periodieke verbruikers, het standaard pakket is de Antwoordservice ZZP, alle bestaande accounts worden automatisch omgezet. De naamswijziging is al ingesteld.

Antwoordservice ZZP 

 • Bestemd voor laag volume of incidenteel gebruik
 • Geen Basis tarief per maand
 • Prijs per gesprek 1,95

Antwoordservice MKB

 • Interessant vanaf 30 gesprekken per maand
 • €5 per maand
 • Prijs per gesprek €1,75

Antwoordservice PRO

 • Interessant vanaf 65 gesprekken per maand
 • €20 euro per maand
 • Prijs per €1,50

Waarom deze tariefwijziging?
Sinds vorig jaar hebben veel geïnvesteerd in kwaliteit.
De kwaliteit van onze antwoordservice wordt bestaat voor 95% uit het werk dat onze telefonistes voor u doen. We hebben een team telefonistes dat voor 100% uit ZZP’ers bestaat. Hiermee beschikt u direct over de allerbeste krachten in de branche. Handig vanuit de cloud te beheren en te monitoren door middel van de terugkoppeling vanuit de notities en de opnames van zowel aangenomen als doorverbonden gesprekken.

Gemiddelde gespreksduur
Veel van onze klanten waarderen een uitgebreidere notitie in sommige gevallen en ook de tijd en moeite die besteed is aan de terugkoppeling zeer op prijs. Om het voor de telefonistes en ons productief en rendabel te houden gaan we afrekenen op basis van de tijd die het neemt om een gesprek adequaat af te handelen.  Daarom hanteren we vanaf 1 maart een gespreksduur van 3 minuten per gesprek. Hieronder valt ook de wrap-up time, dit is de tijd voor het maken van de notitie of bijvoorbeeld bij het boeken van afspraken direct in uw eigen reserveringssysteem. De extra vergoeding die we in rekening brengen boven de drie minuten bedraagt 1,5 cent per seconde.

Voor een volledig overzicht van de tarieven en samenstelling bezoekt u https://goedemorgen-goedemiddag.nl/prijzen-antwoordservice/

Veranderen van pakket kan wanneer het u uitkomt. 
Log in in de klantomgeving om de dienst te upgraden of te downgraden.
Volg het Diensten menu/Mijn Services
Klik op de bestaande dienst
Kies in het zijmenu aan de linkerkant Acties voor Upgrade/Downgrade
Kies het pakket dat u wenst.
Pakketten zijn maandelijks opzegbaar.

Maak kennis met onze nieuwe zakelijke telefonistes

Bij Goedemorgen Goedemiddag doen we dit al een paar jaar echter sinds een paar maanden bestaat ons team voor 100% uit ZZP’ers. Al onze telefonistes zijn dames en werken allemaal op zelfstandige basis. Het grote voordeel hiervan is omdat zij zelf ondernemers zijn ze veel beter in staat zijn om met u als ondernemer mee te denken.

Daarnaast zijn onze dames door de wol geverfde professionals. Geen studentes,  stagaires of vakantiejobbers, zoals bij onze concurrenten vaak ziet.

Wij zijn van mening dat bij het aannemen van de telefoon een voldoende dosis levenservaring en werkervaring van groot belang is. Hoe prik je door een acquisitie gesprek heen? Hoe weet je of iets nu wel of geen spoed is? Wanneer is er sprake van een belangrijke potentiële klant voor uw bedrijf? Verbind je dit gesprek wel of niet door? Welke gegevens zijn handig om extra te noteren tijdens een gesprek zoals een factuurnummer? Wanneer ben je formeel en wanneer iets losser?

Dit zijn allemaal keuzes die de telefoniste constant en razendsnel moet maken. Omdat onze telefonistes zelf ook afhankelijk zijn van nieuwe klanten weten ze als geen ander hoe ze met uw (potentiële) klanten moeten omgaan, met goede zorg!

Zie: https://goedemorgen-goedemiddag.nl/kwaliteit-telefonistes-receptionistes

En uiteraard hebben al onze telefonistes een geheimhoudingsverklaring ondertekend en is Goedemogen Goedemiddag druk bezig met de AVG compliancy.

 

For our English clients, read the translation of this newsletter by clicking on the link below.

English version:

 

On the 1st of march we introduce new subscription packages for our online receptionist service which better connects with reality and takes into account the time it can take to handle each call. For higher volumes clients can choose a subscription package which includes a monthly fixed fee but a lower price per call. For all subscription packages there will be a new price condition which entails that if a call (including the wrap-up-time of making the call note) takes more then 180 seconds there will be an addition charge of 1,5 eurocent per second. You will see these new rates in you invoice on the 1st of April.

What will these changes mean for you.
Our online receptionist service will remain friendly for small users and periodical users, the standard subscription is called Online receptionist ZZP, all existing clients have been converted to this subscription package.

Online receptionist FL (freelancer)

 • Meant for low volumes or incidental usage
 • No monthly subscription fee
 • Price per call 1,95

Online receptionist SMB (small & medium business)

 • Meant for clients with 30 calls per month or more
 • €5 per month subscription fee
 • Price per call €1,75

Online receptionist PRO

 • Meant for clients with 65 calls per month or more
 • €20 per month subscription fee
 • Price per call €1,50

 

Why this pricing change?
Since last year we have invested a lot in quality.
The quality of our answering service consists for 95% of the work that our operators do for you. We have a team that consists for 100% out of freelance operators. Because of this you have access to the best operators that you can find because all of them are entrepeneurs and who understands the importance of your calls better then a fellow entrepeneur?

Average call length
Many of our clients appreaciate a more elaborate call note. To keep the work feasible for our company and for our operators we will be charging for the time it takes to handle a call. That’s why from the 1st of March we will handle a maximum call length of 3 minutes. Included in this time is the wrap-up-time, this is the time that’s needed to read the instructies, select the proper contact and write the call note. Depending on your business type it could take more time for instance if we have to book a reservation into your own system. The additional charge is 1,5 eurocent per second above the 3 minute limit.

For a full overview of our rates you can visit this page https://goedemorgen-goedemiddag.nl/prijzen-antwoordservice/

Changing your subscript when it suits you.
Log into the client area to upgrade or downgrade your service.
Follow the menu Services>My services.
Click on your service.
In the menu on the left you can see Upgrade/Downgrade.
Choose the subscription that you want.
The subscriptions can be cancelled/changed monthly.

Meet our new professional operators

At Goodmorning Goodafternoon we have been doing this for years however since a few months we are happy to announce that our team consists for 100% of freelance entrepeneurs. All our operators are female and work for themselves. The big advantage of this is that they are entrepeneurs themselves and are much better equipped to empathize with your priorities and wishes.

This also means our operators are senior experienced professionals and do this for a living. They are not students, trainees, students or holiday workers, as you see a lot with our competition.

We are  convinced that answering the phone for an entrepeneur takes a lot of life experience and professional experience to do it well. How do you detect an unsollicited call? How do you know if a call is urgent or not? When is a potential client calling? Will you transfter this call or not? Which details are useful to write in the call note and which are not, for instance an invoice number. When do you use a formal tone and when will you be a bit less strict?

These are all choices an operator has to make in an instant. Because our operators themselves are also dependent on new clients they understand perfectly how to take good care of your (potential) clients!

See some of our operators here: https://goedemorgen-goedemiddag.nl/kwaliteit-telefonistes-receptionistes

And of course all our operators have signed a confidentiality agreement and Goodmorning Goodafternoon is working on being compliant with the new GDPR legislation, more about that later!

Reacties zijn gesloten.